Rezerwaty przyrody

Urzekające jezioro, otulone mgłą bagna, liczne gromady zwierząt i ptaków oraz rozległe zbiorowiska roślinne – to właśnie wizytówka naszego rezerwatu.

Obszary chronionego krajobrazu

Byt prawny tego obiektu potwierdza Rozporządzenie Nr 25/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2007 roku w sprawie obszaru chronionego krajobrazu ,,Dolina Noteci” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 170, poz. 3 714).

Obszary Natura 2000

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Nadnoteckie Łęgi oznaczone symbolem PLB300003. Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - oznaczona symbolem PLB300001. Specjalny Obszar Ochrony (SOO) Dolina Noteci oznaczona symbolem PLH300004

Pomniki przyrody

Na terenie nadleśnictwa możemy zobaczyć 44 pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew lub ich grup (dęby szypułkowe, dęby bezszypułkowe, jesiony, buki, graby, lipy drobnolistne, sosny zwyczajne, topolę białą i platan klonolistnego.

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Sarbia występują również obszary o statusie użytków ekologicznych. Zostały powołane Uchwałą nr XVII/139/2008 Rady Gminy w Budzyniu z dnia 30 czerwca 2008r. Są to:

Lasy HCVF

Od roku 2008 na terenie wszystkich nadleśnictw RDLP w Pile zostały przeprowadzone prace polegające na wyznaczeniu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF – High Coservation Value Forests).

Ekosystemy referencyjne

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych.