Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Nadnoteckie Łęgi oznaczone symbolem PLB300003. Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - oznaczona symbolem PLB300001. Specjalny Obszar Ochrony (SOO) Dolina Noteci oznaczona symbolem PLH300004

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Nadnoteckie Łęgi oznaczone symbolem PLB300003. Obszar ten to część doliny między miejscowością Wieleń a ujściem Gwdy. Pokrywają go łąki zalewowe, torfowiska niskie, pośród których występują kanały i rowy odwadniające. Na terenie nadleśnictwa obszar ten zajmuje 40,33 ha położonych na  terenie gminy Ujście i gminy Czarnków w leśnictwach: Jabłonowo, Jabłonówko, Kruszewo.

Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego - oznaczona symbolem PLB300001. Obszar obejmuje pradolinę rzeczną o zmiennej szerokości  od 2 do 8 km, która ma tu przebieg równoleżnikowy. Znaczne części pradoliny zostały zmeliorowane i prowadzona jest na nich gospodarka łąkowa. W kilku miejscach założono stawy rybne, na których prowadzona jest intensywna hodowla ryb. Na terenie nadleśnictwa obszar zajmuje powierzchnię 16,92 ha i leży w całości jest na terenie gminy Ujście, w leśnictwie Cisze.

Specjalny Obszar Ochrony (SOO) Dolina Noteci oznaczona symbolem PLH300004. Obszar obejmuje fragment doliny Noteci między miejscowościami Wieleń i Bydgoszcz. Obszar jest w dużej części zajęty przez torfowiska niskie, z fragmentami zalewowych łąk, trzcinowisk, z enklawami zakrzewień i zadrzewień. Na teren nadleśnictwa obszar ten zajmuje 51,64 ha położonych na terenie gminy Ujście i Czarnków w leśnictwach Cisze, Jabłonowo, Jabłonówko, Kruszewo.