O nadleśnictwie

Projekt będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Sarbia gospodaruje na powierzchni blisko 20 000 ha gruntów. Lasy stanowią ok. 19,2 tys. ha z czego większość to drzewostany sosnowe.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacenie lasów już istniejących oraz tworzenie nowych z uwzględnieniem lokalnych warunków przyrodniczych i procesów naturalnych

Ochrona lasu

W przyrodzie zachodzą nieustannie dynamiczne procesy ekologiczne, dlatego też ciągły monitoring drzewostanów pozwala leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń mających negatywny wpływ na stan lasu. Każdego roku podejmowane są działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodliwe

Użytkowanie lasu

Dominującym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Sarbia jest sosna zwyczajna. Przeważającym typem siedliskowym lasu jest bór świeży. Stan ten jest w dużej mierze wynikiem stosowania sosny w odnowieniach po gradacji strzygoni choinówki w latach 20-tych XX wieku.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Współczesne łowiectwo jest zbiorem planowych i skoordynowanych działań, które mają na celu prawidłowe i racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych.

Ochrona przyrody

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych w zakresie wyznaczenia ekosystemów referencyjnych.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Właścicieli lasów wszystkich form własności informujemy, że rozpoczęto Wielkoobszarową Inwentaryzację Stanu Lasu, która przeprowadzona bedzie w latach 2015 – 2019