Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne Nadleśnictwa Sarbia

Nadleśnictwo Sarbia gospodaruje na powierzchni blisko 20 000 ha gruntów. Lasy stanowią ok. 19,2 tys. ha z czego większość to drzewostany sosnowe.

Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 57 lat, zasobność 232m3/ha powierzchni leśnej, zapas to 4,3 mln m3/całkowitej powierzchni leśnej nadleśnictwa

Udział siedlisk leśnych:
- 95% - siedliska borowe z przewagą drzewostanów sosnowych
- 5% - siedliska leśne z przewagą drzewostanów liściastych.

 

Udział gatunków lasotwórczych:
- 93% - sosna;
- 3,07% - brzoza;
- 1,77% - olsza;
- 1,85% - dąb, buk, świerk, modrzew;
- 0,31% - pozostałe gatunki tj. topola, grab, wiąz, daglezja, jesion.

 

  

Udział drzewostanów w klasach wieku:
Drzewostany Nadleśnictwa Sarbia to głównie drzewostany w IV klasie wieku (tj. w wieku 61 - 80 lat) poza tym duży udział stanowią lasy w III klasie wieku (41 – 60 lat).