Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Sarbia, Sarbka 46, 64-700 Czarnków

 

W zespół obiektów wchodzą: 

1. Budynek Administracyjny

2. Budynek Zaplecza Gospodarczego

3. Obiekty towarzyszące, gospodarcze, wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Wejście główne do budynku administracyjnego znajduje się na froncie obiektu, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku zaplecza gospodarczego i drogi dojazdowej. Do budynku prowadzą również wejścia, prowadzące do stref technicznych oraz przeznaczonych jedynie dla pracowników Nadleśnictwa.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach znajdujących się na terenie Nadleśnictwa, które zgrupowane są głównie wzdłuż Budynku Zaplecza Gospodarczego.

Przed Budynkiem Administracyjnym znajduje się kilka miejsc postojowych, w tym miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynku administracyjnym znajdują się dwie klatki schodowe: A i B.

Klatka schodowa A prowadzi od lewego wejścia do budynku przez wszystkie kondygnacje, umożliwiając poruszanie się zarówno pracownikom jak i petentom.

Jednobiegowa klatka schodowa B prowadzi od prawego wejścia głównego na parter, do części administracyjnej, w tym sekretariatu i biura Nadleśniczego.

Korytarze w Budynku Administracyjnym przebiegają zarówno na parterze jak i na piętrze, przez całą długość kondygnacji. Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Na parterze i piętrze, przy klatce schodowej A, znajdują się zarówno toalety damskie jak i męskie. Po budynku można poruszać się z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników administracji posługujących się wyłącznie językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Z uwagi na brak możliwości dostosowania zabytkowego Budynku Administracyjnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przed wejściem głównym znajduje się dzwonek powiadamiający administrację o konieczności takiej obsługi.

Osoby niepełnosprawne posiadają nieograniczony żadnymi przeszkodami dostęp do Budynku Zaplecza Gospodarczego, gdzie w pomieszczeniach administracyjnych mogą liczyć na obsługę spraw. W budynku znajduje się węzeł sanitarny, który również został dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

 

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź ustalenia terminu spotkania, wskazany jest kontakt telefoniczny pod numerem +48 67 255 12 20, lub e-mailowo pod adresem:  sarbia@pila.lasy.gov.pl