Wydawca treści Wydawca treści

Uwaga Właściciele Lasów!!!

Właścicieli lasów wszystkich form własności informujemy, że rozpoczęto Wielkoobszarową Inwentaryzację Stanu Lasu, która przeprowadzona bedzie w latach 2015 – 2019

Na terenie Nadleśnictwa Sarbia inwentaryzację będą przeprowadzać pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL) w Poznaniu. Prosimy właścicieli lasów o zezwolenie pracownikom BULiGL na przeprowadzenie czynności związanych z inwentaryzacją wielkoobszarową.

W załączniku przedstawiamy ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie dotyczące Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu na okres 2015-2019.
 

                                                                                             Michał Krzysztofik


Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Nadleśnictwo Sarbia na mocy porozumienia prowadzi nadzór nad gospodarką w lasach  nie stanowiących  własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego o łącznej powierzchni 491 ha.   

Osobami do kontaktu w Nadleśnictwie są:

  • Sprawy administracyjno-biurowe: Maria Spychała tel. +48 694 485 977,
  • Sprawy terenowe oraz doradztwo w zakresie gospodarki leśnej: Krzysztof Sikora tel. +48 602 478 528.