Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

W przyrodzie zachodzą nieustannie dynamiczne procesy ekologiczne, dlatego też ciągły monitoring drzewostanów pozwala leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń mających negatywny wpływ na stan lasu. Każdego roku podejmowane są działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodliwe

Czynniki szkodotwórcze dzielimy na 3 grupy:

Czynniki biotyczne – szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne

Czynniki abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (silny wiatr, śnieg, wysokie i niskie temperatury)

Czynniki antropogeniczne – wywołane przez człowieka (pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu)

W warunkach przyrodniczych panujących w Nadleśnictwie Sarbia (95,2% siedlisk borowych) największe znaczenie mają szkody wyrządzane przez szkodniki pierwotne sosny, jakimi są barczatka sosnówka (Dendrolimus pini) oraz brudnica mniszka (Lymantria monacha). Masowe pojawienie się (gradacja) tych owadów żerujących na aparacie asymilacyjnym drzew wyrządza ogromne szkody w drzewostanach sosnowych. Powszechnie stosowanymi metodami pozwalającymi przewidzieć występowanie szkodników pierwotnych są m.in. liczenie samic szkodnika poprzez przejście leśniczego przez zagrożone drzewostany w okresie rujki motyli, jesienne poszukiwania zimujących stadiów szkodników owadzich czy też liczenie gąsienic wędrujących po okresie zimy w korony drzew. Jedyną skuteczną formą ograniczającą liczebność szkodników pierwotnych są lotnicze opryski substancjami chemicznymi. W latach 2011 oraz 2012 wykonano opryski lotnicze ograniczające liczebność gąsienic brudnicy mniszki na powierzchni odpowiednio 4 249 ha oraz 2 286 ha. W 2013 roku zabieg oprysku lotniczego dokonano w drzewostanach opanowanych przez barczatkę sosnówkę na powierzchni 3 113 ha.

 Brudnica mniszka (Lymantria monacha) 

Drzewostany iglaste Nadleśnictwa Sarbia narażone są również na szkody wyrządzone przez szkodniki wtórne (uszkadzające drewno). Zaliczamy do nich korniki, cetyńce, przypłaszczka granatka. Ochrona przed tymi szkodnikami polega na terminowym wycinaniu oraz szybkim wywożeniu z lasu zasiedlonego drewna.

Bardzo ważnymi sprzymierzeńcami leśników są ptaki, które ograniczają występowanie szkodliwych owadów. Leśnicy, aby poprawić im warunki bytowe wywieszają w lasach skrzynki lęgowe oraz intensywnie dokarmiają ptaki w okresie zimowym.

 Czyszczenie skrzynek lęgowych 

Dużym problemem Nadleśnictwa Sarbia są szkody wyrządzone przez zwierzynę. Sarny na uprawach sosnowych zgryzają pączki szczytowe powodując tym samym nieprawidłowy wzrost drzewek. Jelenie w młodnikach sosnowych zgryzają korę z drzew (spałowanie) powodując zmniejszenie wartości technicznych przyszłego surowca drzewnego. Zapobieganie tym szkodom polega na grodzeniu upraw, smarowaniu drzewek repelentami, zakładaniu na drzewkach plastikowych osłonek oraz wykładaniu tzw. „drzew ogryzowych" do swobodnego ogryzania przez zwierzynę.

 Osłonki zapobiegające spałowaniu przez jelenie.