Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Dominującym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Sarbia jest sosna zwyczajna. Przeważającym typem siedliskowym lasu jest bór świeży. Stan ten jest w dużej mierze wynikiem stosowania sosny w odnowieniach po gradacji strzygoni choinówki w latach 20-tych XX wieku.

Od lat systematycznie wzrasta zapas na powierzchni oraz pozyskanie drewna. Rozmiar pozyskania zwiększa się wyraźnie w kolejnych dziesięcioleciach. Plan użytkowania w obecnym dziesięcioleciu jest ponad dwukrotnie wyższy niż w latach 60. ubiegłego stulecia, co potwierdza wykres


Zmiany w ilości rocznego pozyskania drewna na tle zmian powierzchniowych Nadleśnictwa Sarbia.

Wynika to oczywiście z faktu, że stopniowo do wieku rębności będą dochodzić drzewostany założone w miejscach po usunięciu drzew dotkniętych gradacją strzygoni choinówki w latach 20-tych XX wieku.
            Rozwój technik i technologii pozyskania drewna przebiega równoległe z rozwojem mechanizacji w lasach. W roku 2011 została wprowadzona do stosowania metoda sortymentowa. W tym samym roku zaczęto wycinać szlaki operacyjne, udostępniając drzewostany maszynom. Wraz ze wzrostem zasobności drzewostanów i wielkością pozyskania drewna, konieczne staje się przyspieszone przygotowanie surowca, które może zapewnić tylko maszynowe pozyskanie drewna. Odbywa się ono za pomocą maszyn wielooperacyjnych - harwesterów i forwarderów. Jednocześnie spada liczba osób chętnych do pracy ręczno – maszynowym sposobem pozyskania drewna, a podkreślić należy, że  wprowadzenie mechanizacji poprawia bezpieczeństwo osób pracujących w lesie. Postęp techniczny i technologiczny w procesie pozyskania drewna w Nadleśnictwie Sarbia jest naturalną reakcją na zapotrzebowanie rynku drzewnego.
            Nadleśnictwo Sarbia średnio rocznie pozyskuje ok. 100 tys. m3 drewna ogółem. Duża część zostaje przeznaczona na zaspokojenie potrzeb przemysłu „celulozowego" i „płytowego". Drewno trafia również do klientów lokalnych zaspokajając potrzeby okolicznych tartaków i odbiorców detalicznych.


Stos drewna

 Harwester podczas pracy 

 Forwareder podczas pracy na zrębie 

Jak kupić drewno?

Klienci detaliczni chcący zakupić drewno na cele opałowe czy też użytkowe muszą bezpośrednio kontaktować się z najbliższym leśniczym telefonicznie lub osobiście w siedzibie danego leśnictwa. Leśniczy wystawia klientowi zlecenie do sprzedaży detalicznej, z którym należy udać się do Nadleśnictwa Sarbia w celu dokonania zapłaty za drewno. Sprzedaż drewna odbywa się w siedzibie nadleśnictwa w dni robocze: wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 14.00.

Kiedy i jak można zabrać zakupione drewno z lasu?

W chwili, gdy posiadamy już fakturę za zakupione drewno, kontaktujemy się z leśniczym, który wystawił zlecenie i umawiamy się na wywóz drewna. Wywóz drewna z lasu przez klientów detalicznych odbywa się w dni robocze tj. czwartek i piątek, drogami wskazanymi przez wydającego towar. Nabywca zobowiązuje się do wywozu drewna w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury; w razie niemożności wywozu w oznaczonym terminie, nabywca winien zgłosić się do leśnictwa o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie administracja leśna nie odpowiada za zakupiony towar, a nabywca nie może rościć pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego produktu itp.