Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Pożarowa

Lasy Nadleśnictwa Sarbia ze względu na swój skład gatunkowy oraz bardzo małą ilość naturalnych zbiorników wodnych charakteryzuje się dużym zagrożeniem pożarowym. Jednak ze względu na małą ilość pożarów powstałych w ostatnim 10-leciu, zostało zaliczone do II strefy zagrożenia pożarowego.

Drzewostany sosnowe naszego nadleśnictwa położone są w 75 % na bardzo suchych siedliskach tj. na borach suchych i borach świeżych. Niebezpieczeństwo powstania pożarów jest bardzo duże z uwagi na znaczne obszary drzewostanów sosnowych pozbawionych podszytów i ubogie runo. Ma to szczególne znaczenie w okresie letnim (suche dni, bezdeszczowe) oraz w okresie wczesnej jesieni podczas zbierania grzybów (których urodzaj bywa bardzo duży) przez okoliczną ludność.
Nadleśnictwo nie posiada na swoim terenie obiektów turystycznych takich jak kąpieliska, miejsca biwakowania oraz stanice i obozowiska.
Nadleśnictwo posiada 2 bazy z podręcznym sprzętem gaśniczym (szpadle, gaśnice, tłumice) oraz zestaw wysokociśnieniowy na samochodzie patrolowo – gaśniczym (terenowy Nissan).
Stan dróg leśnych jest zadowalający. W miarę posiadanych środków finansowych (pozyskiwanych również z zewnątrz) staramy się rozwijać i udoskonalać sieć naszych dróg pożarowych, których łączna długość wynosi 125 km.
Nadleśnictwo Sarbia posiada system ochrony przeciwpożarowej składający się z Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego, prowadzącego w okresie zagrożenia pożarowego całodzienną obserwację terenów leśnych przez system 2 kamer TV przemysłowej w jakości HD.
Wieża TV przemysłowej przeciwpożarowej przy Leśniczówce Drzązgowo, jest wyposażona w kamerę przekazującą obraz do punktu alarmowo dyspozycyjnego przy siedzibie nadleśnictwa. Wieża usytuowana jest centralnie w nadleśnictwie, tak że obejmuje swym zasięgiem cały teren.
Maszt przy siedzibie Nadleśnictwa Sarbia (Leśnictwo Kruszewo) - wybudowany został w 2011 roku. Na jej szczycie zamontowano kamerę, która przekazuje obraz również do punktu alarmowo dyspozycyjnego.

Maszt z kamerą TV przemysłowej przy siedzibie Nadleśnictwa Sarbia

Punkt alarmowo dyspozycyjny Nadleśnictwa Sarbia

Na swoim terenie posiadamy dobrze rozwiniętą sieć punktów czerpania wody. Pokrywa ona cały obszar nadleśnictwa zgodnie z obowiązującymi wymogami. Posiadamy łącznie 24 punkty, w tym 13 naturalnych, 6 hydrantów i 5 sztucznych. W miarę posiadanych własnych środków finansowych oraz pozyskiwanych ze środków zewnętrznych, stale powiększamy istniejącą sieć zbiorników zaopatrzenia wodnego.
Przy siedzibie Leśnictwa Drzązgowo została uruchomiona automatyczna stacja meteorologiczna (MPP Drzązgowo), która wykonuje podstawowe pomiary w okresie całego roku.
Monitoring meteorologiczny obszarów leśnych Polski dostępny jest na stronie www.traxelektronik.pl/pogoda/dglp
Wszyscy pracownicy wyposażeni są w telefony sieci komórkowej, dzięki czemu system łączności bezprzewodowej działa bardzo sprawnie.
W uznaniu za bardzo dobrą organizację ochrony przeciwpożarowej oraz nowatorskie systemy ochrony obszarów leśnych, zostaliśmy uhonorowani laurem „HIT WIELKOPOLSKI 2011" za realizację tematu „Kompleksowa ochrona przeciwpożarowa lasów Nadleśnictwa Sarbia poprzez tworzenie nowoczesnej infrastruktury zapobiegania pożarom na obszarach leśnych".