Wydawca treści Wydawca treści

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Projekt będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska).

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

 W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

- budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;

- budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;

- adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;

- zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;

- przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 234 670 000,00 zł,

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 170 000 000,00 zł,

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 144 500 000,00 zł.

Realizacja projektu w Nadleśnictwie Sarbia

Projekt obejmuje łącznie 54 zadania w niżej wymienionych poddziałaniach:

1.1 - Budowa lub modernizacja zbiorników – 39 zadań.

1.2 - Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym – 13 zadań.

2.1 - Zabezpieczanie infrastruktury leśnej – 2 zadania.

Efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie  ok. 59 tys. m³ wody oraz wybudowanie bądź odbudowa ponad 63 obiektów w leśnictwach: Gołepole, Jabłonówko, Kruszewo, Jacewko, Drzązgowo, Nówki, Szklarnia, Gębice, Huta.

Planowana jest budowa małych obiektów o prostej konstrukcji z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie będą przyjazne dla środowiska.

Kwota wydatków przeznaczonych na realizację projektu na terenie Nadleśnictwa Sarbia wynosi ok. 4,3 mln zł.  Realizacja projektu ma się zakończyć w 2022 r.

Na terenie Nadleśnictwa Sarbia zakończona została realizacja zadania:

  • Rewitalizacja zbiornika wodnego na terenie Leśnictwa Jabłonówko, oddz. 225h

 

Mirosław Michalski/Milena Cięszka