Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Sarbia zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami położonymi na obszarze blisko 20 000 ha. Ponadto Nadleśniczy Nadleśnictwa Sarbia sprawuje nadzór w imieniu Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego nad lasami innych własności położonymi na powierzchni prawie 500 ha.

 

Obszar nadleśnictwa znajduje się przy dolinie Noteci i został ukształtowany przez zlodowacenie bałtyckie stadium poznańskie. Zlodowacenie to ukształtowało morenę denną rozciągającą się od Sarbi przez Gębice, Białężyn i Hutę przechodząc w okolicach Śmieszkowa w strefę pagórkowatą moreny czołowej rozciągającej się od Ciszkowa do Gębic przez Górę, Pianówkę i Czarnków. Działalność lodowca doprowadziła do akumulacji na tym terenie takich utworów geologicznych jak piaski gliny zwałowe, piaski sandrowe oraz piaski rzeczne. Efektem działalności lodowca jest ukształtowanie na tym terenie w znacznej przewadze gleb rdzawych zajmujące ponad 85% powierzchni nadleśnictwa, gleb bielicowych stanowiące ponad 9% powierzchni nadleśnictwa. Spotykamy tutaj również gleby murszowate oraz utwory piaszczyste.
Ściśle związane z glebami są siedliska leśne. Na terenie Nadleśnictwa Sarbia przeważają siedliska borowe stanowiące 95% udziału, są to siedliska słabszej jakości na których przeważają drzewostany sosnowe, pozostałe 5% to siedliska lasowe lepszej jakości, z bogatszą i bardziej zróżnicowaną szatą roślinną.
Duży udział siedlisk borowych na terenie nadleśnictwa powoduje, że w składzie gatunkowym przeważa sosna zwyczajna.
W sarbskich lasach spotykamy też buka i dęba, brzozę oraz w niewielkim udziale pozostałe gatunki lasotwórcze.

 

 

Mimo przewagi ubogich siedlisk borowych na terenie nadleśnictwa znajdują się fragmenty cennej i zróżnicowanej przyrody.
Jednym z nich jest rezerwat przyrody „Źródliska Flinty". Zajmuje on powierzchnię 44,83 ha i znajduje się na terenie leśnictw Szklarnia i Gębice. Poza tym na terenie Leśnictwa Jabłonówko znajduje się zabytkowa aleja bukowa z 1825 roku którą tworzy ok 400 buków i która rozciąga się na długości ponad 400 metrów.
Na terenie nadleśnictwa oprócz ciekawej i chronionej roślinności spotykamy chronione gatunki zwierząt takie jak bóbr, którego działalność zauważalna jest na rowach melioracyjnych, kanałach, ciekach i zbiornikach wodnych, gdzie często widoczne są tamy, żeremia i ścięte drzewa.
Wilk symbol naszego nadleśnictwa w ostatnim czasie powrócił do naszych lasów po długiej nieobecności. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost jego liczebności. Wędrując po naszych lasach możemy napotkać na ślady bytowania tego drapieżnika. W lasach Nadleśnictwa Sarbia gniazdują również bieliki dla których stworzona została strefa ochronna w której prowadzenie gospodarki leśnej ograniczono do minimum i dostosowano do cykli lęgowych bielika.


Aspekty przyrodnicze to tylko jedyna z wielu atrakcji naszego nadleśnictwa. Gęsta sieć szlaków komunikacyjnych przebiegająca przez obszar Nadleśnictwa Sarbia powoduje, że nasze kompleksy leśne są licznie odwiedzane przez przejezdnych podróżnych, amatorów zbierania płodów leśnych (jagody, grzyby, itp.) oraz osoby aktywnie spędzające wolny czas. Nadleśnictwo Sarbia wychodząc naprzeciw potrzeb osób odwiedzających nasze lasy tworzy przyjazne miejsca postoju pojazdów w ramach pilotażowego programu Aktywne Udostępnianie Lasu. Pierwsze dwa takie projekty można spotkać przy drodze wojewódzkiej nr 183 biegnącej z Sarbi do Chodzieży.
W roku 2013 Nadleśnictwo Sarbia postanowiło wyjść naprzeciw osobom preferującym aktywne spędzanie czasu wolnego (jazda konna, rowerowa, piesze wycieczki) organizując cykl spotkań mających na celu stworzenie koncepcji zagospodarowania turystycznego Nadleśnictwa Sarbia. Owocem tych spotkań było powstanie mapy naszego nadleśnictwa z koncepcją tras konnych, rowerowych i innych elementów turystycznych i edukacyjnych, które będziemy realizować w najbliższych latach.

Nadleśnictwo Sarbia prowadzi na swoim terenie Ośrodek Hodowli Zwierzyny (obwód łowiecki) na terenie którego prowadzona jest zrównoważona gospodarka łowiecka po przez hodowlę, ochronę i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Organizujemy również polowania, a osoby przybywające do nas gościmy w kwaterze myśliwskiej w leśnictwie Szklarnia. Położenie oraz klimat tego obiektu powodują, że nasi goście przeżywają niezapomniane chwile i niejednokrotnie odwiedzają nas ponownie.